เอเธนส์ นครศักดิ์สิทธิ์แห่งนักปรัชญาและรัฐบุรุษ


เอเธนส์ (Athens) เป็นนครที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 1300 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งได้อยู่ที่แผ่นดินแคว้นอัตติกา (Attica) ซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศกรีซ ซึ่งไก็ด้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีภูเขามากที่สุดในกรีก นครเอเธนส์เป็นนครแห่งความรู้และเป็นสถานที่ที่ให้กำเนิดประชาธิปไตยเป็นครั้งแรก (แต่ทว่าก็ยังเป็นประชาธิปไตยที่ไม่สมบรูณ์แบบ) และที่นี่นั้นยังเป็นที่ตั้งแห่งมหาวิหารพาร์เธนอน มหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในปีที่ 447 ก่อนคริสตกาล ซึ่งก็เป็นที่ตั้งเทวรูปบูชาของเทพีแห่งสติปัญญา พัลลัสอาเธน่า มีนามว่า "อาเธน่าพาร์เธนอส" ซึ่งเป็นเทวรูปที่มีความสำคัญกับชาวเอเธนส์เป็นอย่างมาก จนกระทั่งได้ถูกชาวโรมันลักขโมยพาไปที่ยังกรุงโรมในช่วงที่ทำสงครามระหว่างกัน ซึ่งมหาวิหารพาร์เธนอนได้ตั้งอยู่ที่บนภูเขาอโครโพลิส ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดที่อยู่ในนครเอเธนส์ และมหาวิหารพาร์เธนอนยังได้ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สัดส่วนมาตราทองคำ ในตามแบบอุดมคติของสถาปนิกชาวกรีก คือ "Nothing in eccress , everyting of proportion" (ไม่มีสิ่งที่เกินไปและทุกสิ่งจะต้องเป็นสัดส่วน) และที่นครเอเธนส์แห่งนี้ก็ยังเป็นที่กำเนิดของบุคคลสำคัญในหลายด้านที่ได้สร้างสิ่งที่ปรากฏอยู่มาจนถึงในปัจจุบัน ในด้านการละคร เช่น เอสคิลลุส (Aeschylus) (525 - 456 ก่อนคริสตกาล) , ซอฟโฟคลีส (Sopholes) (496 - 406 ก่อนคริสตกาล) , ยูริปิดีส (Euripides) (480 - 406 ก่อนคริสตกาล) , อริสโตฟานิส (Eristophanes) (448 - 380 ก่อนคริสตกาล) ในด้านประวัติศาสตร์มีบุคคลสำคัญอยู่สองท่าน คือ เฮโรโดตัส (Herodotus) เป็นนักประวัติศาสต์ที่ได้เดินทางไปยัง ฟินิเชีย อียิปต์ บาบิโลเนีย ซึ่งท่านได้เขียนความประทับใจเกี่ยวกับประเทศและเหล่าผู้คนในช่วงสงครามเปอร์เซีย - กรีก ทูไซดิดิส (Thucydides) ผู้ซึ่งเขียน "History of the Peloponnesian War" หรือว่า "ประวัติศาสตร์แห่งสงครามเพโลปอนเนเชี่ยน" ซึ่งจุดประสงค์เพื่อเป็นบทเรียนให้แก่เหล่ามหาบุรุษในยุคสมัยต่อไป ซึ่งเรื่องที่ท่านได้เขียนนั้นก็ล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่เขียนอย่างตรงไปตรงมาที่สุด และผลงานเรื่องนี้ของท่านเป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน ด้านปรัชญา มีนักปรัชญาผู้มีชื่อเสียงที่สุดในกรีก ซึ่งมีทั้งหมด 4 ท่านที่เป็นชาวเอเธนส์ คือ โซฟิสท์ (Sophist) เป็นนักปรัชญาซึ่งมีความคิดที่ว่า "ความมีประโยชน์เป็นเครื่องวัดทุกสิ่ง ไม่มีสัจธรรมสมบรูณ์ในโลก" โซเครติส (Socretes) (470 - 399 ก่อนคริสตกาล) ก็มีความคิดที่ว่า "ความจริง(สัจจะ) ความงดงาม และความยุติธรรมนั้นเป็นอมตะ เป็นอิสระจากมนุษย์ ถ้าสิ่งไหนสวยมันก็สวย ถึงแม้ว่ามนุษย์นั้นจะมองไม่เห็นความงดงามของมันก็ตาม" เพลโต (Plato) (427 - 347 ก่อนคริสตกาล) ท่านเป็นลูกศิษย์ของโซเครติส ซึ่งตัวของท่านก็ได้รวมคำสอนของอาจารย์ จนกลายเป็นม้วนตำราเรียกว่า"Dialogue" แล้วท่านก็ยังได้เขียนม้วนตำราอีกอย่างหนึ่งชื่อว่า "The Replblic" กล่าวถึง การปกครองที่ดี ก็คือให้ผู้ที่มีสติปัญญาเป็นผู้ที่ดำเนินการปกครอง ท่านเป็นผู้ที่ตั้งวิทยาลัยที่ชื่อว่า "Academy" ที่ตั้งขึ้นอยู่ในระหว่างปี 388 ก่อน ค.ศ. จนไปถึง ค.ศ.529 อริสโตเติล (Aritotle) (384 - 322 ก่อนคริสตกาล) เป็นศิษย์เอกของเพลโด และตัวท่านก็ยังเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ในช่วงวัยที่พระองค์นั้นยังทรงพระเยาว์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งมีซา ตัวของท่านก็มีความคิดที่ว่า "การปกครองไม่ควรเน้นที่ตัวบุคคล แต่ว่าการปกครองที่ดีจะต้องใช้กฏหมาย เนื่องจากว่ากฏหมายนั้นเกิดจาก [เหตุผลเป็นผลของความคิดอย่างรอบคอบและสมดุล]" ในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล นครเอเธนส์ก็ได้เริ่มระบอบการปกครองโดยได้มีผู้ปกครองนคร (ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากษัตริย์) และในศตวรรษต่อมาสภาขุนนางก็ได้เริ่มลิดรอนอำนาจของผู้ปกครองนครลงไปตามลำดับ เนื่องจากพวกที่มั่งคั่งเริ่มมีอำนาจมากขึ้น จากการทำอุตสาหกรรม การทำไร่องุ่นและมะกอก ซึ่งต้องใช้เวลาในการรอเก็บเกี่ยวเป็นอย่างมาก จึงได้ทำให้พวกชาวนาที่ทำการเพาะปลูกพืชอย่างอื่นด้วยเท่านั้นที่จะสามารถเฝ้ารอได้ ส่วนพวกที่ยากจนและไม่มีแรงงานก็ต้องกลายเป็นหนี้เป็นสิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือข้าวซึ่งเป็นสินค้านำเข้านั้นมีราคาสูง พวกชาวนาไม่มีสินค้าแลกเปลี่ยนก็ต้องเอาที่ดินไปจำนอง โดยหวังว่าจะมีวันที่ไถ่ภอนคืนได้ แต่เมื่อไม่มีหวัง พวกเขาก็ต้องกลายเป็นทาสไป นอกจากนี้ยังมีการจำกัดสิทธิ์ในการคัดเลือกทหาร คือ ผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารได้จะต้องเป็นพลเมืองผู้มั่งคั่งเท่านั้น ก็เพราะเหล่าทหารต้องหาซื้ออาวุธหนักด้วยตัวเอง เหล่าชนชั้นสามัญชนจึงได้ทำการเรียกร้องให้มีการสร้างกฏหมายที่เป็นรายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งบุคคลผู้ร่างกฏหมายฉบับแรกของเอเธนส์ คือ - ดราโค (Draco) เป็นเจ้าของประมวลกฎหมายที่มีความเข็มงวด ซึ่งก็เป็นต้นรากศัพท์ของคำว่า "Draconic" ซึ่งมีความหมายว่า รุนแรงเข็มงวด กฎหมายฉบับนี้ก็ได้ถูกประกาศใช้เมื่อปีที่ 620 ก่อนคริสตกาล - โซลอน (Solon) ผู้วางหลักการใหม่ว่าให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้มีสิทธิออกเสียงให้ประชุมตั้งศาลสูงมีผู้พิพากษาอายุเกิน 31 ปี รับฟ้องเจ้าหน้าที่บริหารที่ทำหน้าที่ผิดไปจากหลักการประชาธิปไตย ในปีที่ 594 ก่อนคริสตกาล โซลอนได้จำกัดการขายตัวเพื่อจะชดใช้หนี้สิน ตั้งสภาสี่ร้อย และอนุญาติให้ชนชั้นสี่ (ผู้ที่เป็นพลเรือนจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม โดยก็ได้ถือตามจำนวนมากน้อยที่เป็นเจ้าของที่ดิน) มีสิทธิโหวต และตั้งศาลอุทธรณ์ขึ้นด้วย แต่ว่าในช่วงปีที่ 560 ก่อนคริสตกาล ไพซิสตราตุส ได้ยกเลิกสิทธิแก่พลเมืองโดยถือการเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเกณฑ์ และแบ่งที่ดินให้แก่ชาวนาชาวไร่ที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง - คลิสเธนิส (Clesthenes) ผู้บริหารที่วางรากฐานประชาธิปไตยไว้และเป็นคนแรกยังที่ทำให้ประชาธิปไตยมีความหมายว่า "การบริหารในมือของคนส่วนใหญ่" และเป็นผู้ที่ยกเลิกการแบ่งชนชั้น โดยถือความมั่นคงเป็นเกณฑ์ ขยายจำนวนสมาชิกสภาโดยเพิ่มขึ้นเป็น 500 คน นครเอเธนส์ได้เคยถูกทำลายไป โดยชาวเปอร์เซีย ในช่วงประมาณปีที่ 480 ก่อนคริสตกาล ในช่วงของระหว่างศึกสงครามกรีก - เปอร์เซียครั้งที่ 2 ในเวลาต่อมาต่อมากองทัพเปอร์เซียก็ได้ถูกขับไล่โดยเทมิสโตคลิส (Themistocles) และนครก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่โดยรัฐบุรุษเพริคลิส (Pericles) ในช่วงปีที่ 461 ก่อนคริสตกาล ซึ่งในช่วงนี้ถือว่าเป็นยุคทองของนครเอเธนส์ ทำให้เอเธนส์ในยุคนั้นกลายเป็น "บรมครูของเฮลลัสทั้งปวง" และได้ถูกทำลายเป็นครั้งที่สองในช่วงสงครามเอเธนส์ - สปาร์ต้า หรือเรียกกันว่า สงครามเพโลปอนเนเชี่ยน ซึ่งก็ได้กินเวลาถึง 30 กว่าปี (431 - 404 ก่อนคริสตกาล) โดยฝีมือของพวกชาวสปาร์ต้า และต่อมาก็ได้ถูกอาณาจักรมาซิโดเนียเข้ายึดครองในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าฟิลิป พระราชบิดาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช และก็ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์อันติโกนิดและจักรวรรดิ์โรมัน อาณาจักรโรมันตะวันออก (จักรวรรดิ์ไบเซนไทน์) และจักรวรรดิ์ออตโดมัน นครเอเธนส์ได้ผ่านเวลาและยุคสมัยต่างๆผ่านร้อนหนาวและช่วงเวลาสงครามมากมาย แต่สิ่งที่นครเอเธนส์ได้เหลือไว้ให้คนรุ่นหลัง คือ ประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะนครของปรัชญาแห่งโลกยุคโบราณ และจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยของโลก.... ภาพประกอบ : นครเอเธนส์ (Athens) นครหลวงแห่งแคว้นอัตติกา ก่อนที่จะถูกพระเจ้าเซอร์เซสมหาราชแห่งราชวงศ์อาคิเมนิดส์บุกเข้าโจมตี ในช่วงสงครามเปอร์เซีย ในประมาณปีที่ 481 ก่อนคริสตกาล จากในหนังเรื่อง 300: Rise of an Empire

#เอเธนส #นกปรชญา #กรก

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon