พระอารามหลวงเอลเอสกอเรียล (El Escorial) สถาปัตยกรรมแห่งความเจริญรุ่งเรืองของสเปน


พระอารามหลวงเอลเอสกอเรียล (El Escorial) และเขตพระราชฐานซานโลเรนโซ (San Lorenzo) ตั้งอยู่ไปทางทิศเหนือของกรุงแมดริดราว 45 กิโลเมตร พระอารามหลวงแห่งนี้ เคยเป็นอดีตพระราชวังหลวงและที่ประทับของกษัตริย์สเปน และในภายหลังยังเป็นที่ประทับสุดท้าย(สถานที่ฝังพระศพ)ของกษัตริย์สเปนมากมายหลายพระองค์ตลอดช่วง 5 ศตวรรษ พระอารามและพระราชวังเริ่มสร้างโดยพระเจ้าฟิลลิปเปที่ 2 ผู้เคร่งครัดในนิกายคาทอลิกและอุทิศเวลาทั้งรัชกาลของพระองค์ ตลอดจนทองคำมหาศาลไปในการยับยั้งการแผ่ขยายของนิกายโปรเตสแตนต์ พระองค์ทรงโปรดให้เริ่มการก่อสร้างพระอารามและมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 23 เมษายน 1563 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1584 หรือราว 21 ปีต่อมา

เอลเอสกอเรียลประกอบด้วยหมู่อาคารสองสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หมู่อาคารแรกคืออารามหลวง และหมู่อาคารที่สองคือ ลากรังคียาเดลาเฟรสเนดา (La Granjilla de La Fresneda) ที่ประทับของพระมหากษัตริย์เพื่อเสด็จล่าสัตว์ในป่าอันมีความสงบเงียบซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป 5 กิโลเมตร ทั้งสองสถานที่นี้มีสถาปัตยกรรมร่วมอันบ่งชี้ถึงอำนาจของราชวงศ์สเปนและอำนาจของศาสนจักรโรมันคาทอลิกในแผ่นดินสเปนระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 17 และนับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสเปนในยุคนั้น ปัจจุบันเอลเอสโกเรียลเป็นสำนักงานใหญ่ของคณะสงฆ์แห่งนักบุญออกัสติน

#เอลเอสกอเรยล #สเปร #ฟลลปเปท2

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon