นครเยรูซาเล็มบนแผนที่มาดาบา (Madaba)


ภาพนครเยรูซาเล็มบนแผนที่มาดาบา (Madaba) แผนที่กระเบื้อโมเสคซึ่งมีอายุในราวปี ค.ศ. 560 บนแผนที่แสดงรายละเอียดของเมืองไว้หลายอย่าง ทั้งลักษณะของเมืองที่เป็นรูปทรงรี ประกอบไปด้วยประตูเมือง 6 ประตู และหอคอย 21 หอ มีแนวเสาเรียงรายไปตามแนวถนนสายหลักซึ่งตัดผ่านกลางเมือง พร้อมรายละเอียดของอาคารสาธารณะ โบส์-วิหาร อื่นๆ อีก 36 หลัง นับเป็นแผนที่เมืองเยรูซาเล็มที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน โดยแผนที่ดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นในยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิไบเซนไทน์

#Madaba #เมองโบราณ #แผนทโปราณ #เยรซาเลม #ไบแซนไทน

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนคลังความรู้
ประวัติศาสตร์ตามTimeline

 
Featured Posts
 
Recent Posts
 
Search By Tags
No tags yet.
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon