Please reload

Follow Us

7 Dec 2013

       อักษรฟินิเชียนั้น (Phoenician alphabet) เป็นระบบอักษรที่พัฒนามาจากอักษรคานาอันไนต์ (ซึ่งพัฒนามาจากอักษรไฮโรกลิฟฟิกของอียิปต์อีกที) ปรากฏครั้งแรกราวในราวปีที่ 1,800-1,700 ก่อนคริสต์ศักราช จารึกเก่าสุดมาจากไบบลอส อา...

7 Dec 2013

       คูนิฟอร์ม (Cuneiform) หรือ อักษรรูปลิ่ม เป็นหนึ่งในระบบการเขียนอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ตัวอย่างคูนิฟอร์มที่เก่าแก่ที่สุดในเมโสโปเตเมีย มีอายุราว 4,000 ปีก่อนคริสตกาล พบในบริเวณเมืองอูรุก (Uruk) อักษรในยุคเริ่ม...

27 Nov 2013

       ภาพนครเยรูซาเล็มบนแผนที่มาดาบา (Madaba) แผนที่กระเบื้อโมเสคซึ่งมีอายุในราวปี ค.ศ. 560 บนแผนที่แสดงรายละเอียดของเมืองไว้หลายอย่าง ทั้งลักษณะของเมืองที่เป็นรูปทรงรี ประกอบไปด้วยประตูเมือง 6 ประตู และหอคอย 21 หอ มีแน...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square