Please reload

Follow Us

5 Dec 2013

       นครปอมเปอี (Pompeii) ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 550 ปีก่อนคริสตกาล แต่เดิมเป็นเพียงเมืองของชนเผ่าเร่ร่อน จนกระทั่งมาถึงในปีที่ 80 ก่อนคริสต์ศักราช ปอมเปอีจึงได้กลายเป็นเมืองของอาณาจักรโรมัน และชาวปอมเปอีจึงได้รับการยอ...

27 Nov 2013

       ภาพนครเยรูซาเล็มบนแผนที่มาดาบา (Madaba) แผนที่กระเบื้อโมเสคซึ่งมีอายุในราวปี ค.ศ. 560 บนแผนที่แสดงรายละเอียดของเมืองไว้หลายอย่าง ทั้งลักษณะของเมืองที่เป็นรูปทรงรี ประกอบไปด้วยประตูเมือง 6 ประตู และหอคอย 21 หอ มีแน...

12 Nov 2013

       ฟลาเวียน แอมฟิเธียเตอร์ (Flavian Amphitheatre) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม โคลอสเซียม (Colosseum) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ซึ่งใช้เป็นที่จัดการประลองระหว่างนักสู้ (gladiator) จัดแสดงจำล...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square