Please reload

Follow Us

18 May 2017

       พระเมรุหรือพระเมรุมมาศนั้น เป็นสถาปัตยกรรมชั่วคราวที่สร้างขึ้น ณ กลางใจเมืองเป็นพระเมรุขนาดสูงใหญ่เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงหรือพระราชทานเพลิงแก่พระ(บรม)ศพของเจ้านายชั้นสูง การสร้างพระเมรุมาศถวายพระมหากษัริย์ที่เสด...

15 Dec 2012

       ในปีพ.ศ. 2351 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ พระศรีศากยมุนี จากวิหารหลวงวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย ล่องแพมายังกรุงเทพฯ เพื่อนำมา ประดิษฐาน ณ วิหารหลวงวัดสุทัศน์เท...

15 Nov 2012

      ในปีราวพ.ศ.1974 ซึ่งเป็นรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้ ขุนศรีไชยราชมงคลเทพ เป็นแม่ทัพยกไปตีเมืองพระนครหลวงของอาณาจักรขอมและได้รับชัยชนะ เป็นเหตุให้พระ...

28 Oct 2012

       ในราวปีพ.ศ.1683 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม ทรงมีบัญชาให้สร้างปราสาทนครวัด เพื่อเป็นศาสนสถานประจำพระนครถวายแด่พระวิษณุ และเป็นที่ฝังพระศพของพระองค์เอง กล่าวกันว่าการก่อสร้างนั้น ใช้เวลาประมาณ 40...

10 Oct 2012

       หลังจากมีอายุครบ 15 ชันษา เมงตะยาชะเวที (พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้) ก็ทรงต้องเข้าพิธีเจาะพระกรรณตามราชประเพณี ทว่าพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะทำพิธีตามแบบธรรมดาๆทั่วไปครับ หากแต่มีพระประสงค์ที่จะเสด็จไปประกอบพิธียังพระเจด...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square